Kullanım Koşulları


Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanman?z a?a??daki ko?ullar? kabul etti?iniz anlam?na gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve di?er verilerin programlar?n vs. kullan?lmas? sebebiyle, sözle?menin ihlali, haks?z fiil, ya da ba?kaca sebeplere binaen, do?abilecek do?rudan ya da dolayl? hiçbir zarardan Çagla Kozmetik sorumlu de?ildir.Çagla Kozmetik, sözle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Çagla Kozmetik i?bu site ve site uzant?s?nda mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma ko?ullar? ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaks?z?n de?i?tirme, siteyi yeniden organize etme, yay?n? durdurma hakk?n? sakl? tutar. De?i?iklikler sitede yay?m an?nda yürürlü?e girer. Sitenin kullan?m? ya da siteye giri? ile bu de?i?iklikler de kabul edilmi? say?l?r. Bu ko?ullar link verilen di?er web sayfalar? için de geçerlidir.

Çagla Kozmetik, sözle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti, silinme, kay?p, i?lemin veya ileti?imin gecikmesi, bilgisayar virüsü, ileti?im hatas?, h?rs?zl?k, imha veya izinsiz olarak kay?tlara girilmesi, de?i?tirilmesi veya kullan?lmas? hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Çagla Kozmetik'in kontrolü alt?nda olmayan ba?ka internet sitelerine ba?lant? veya referans içerebilir. Çagla Kozmetik, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri di?er ba?lant?lardan sorumlu de?ildir.

Çagla Kozmetik bu internet sitesinin genel görünüm ve dizayn? ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Trendyol markas? ve di?er markalar, www.mobilyahirdavat.com alan ad?, logo, ikon, demonstratif, yaz?l?, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ?ekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yaz?l?mlar?, uygulanan sat?? sistemi, i? metodu ve i? modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ili?kin fikri ve s?nai mülkiyet haklar?n?n sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma alt?ndad?r. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin al?nmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yaz?l?m da dahil olmak üzere, de?i?tirilemez, kopyalanamaz, ço?alt?lamaz, ba?ka bir lisana çevrilemez, yeniden yay?mlanamaz, ba?ka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da da??t?lamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir k?sm? ba?ka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumlulu?u gerektirir. Çagla Kozmetik'un burada aç?kça belirtilmeyen di?er tüm haklar? sakl?d?r.

Çagla Kozmetik, diledi?i zaman bu yasal uyar? sayfas?n?n içeri?ini güncelleme yetkisini sakl? tutmaktad?r ve kullan?c?lar?na siteye her giri?te yasal uyar? sayfas?n? ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


Ücretsiz Kargo
1000 ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo uygulanmaktdır.
%100 Güvenli Alışveriş
128 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanılmaktadır.
Kredi Kartı ile Ödeme
Anlaşmalı olduğumuz banka kartları ile güvenli alışveriş yapabilirsiniz.
Ürün İade Hakkı
7 gün içerisinde tüketici yasalarına göre ürün iadesi yapabilirsiniz.
Scroll